ENGLISH

Đề tài NCKH sinh viên 2015 - 2016

 

   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                                     CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

                Số   /NCKH                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           

                                                                       

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

STT

SỐ

TÊN ĐỀ TÀI

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

S2015.281.65

Mối quan hệ giữa FDI tăng trưởng kinh tế tại các nước Đông Nam Á

TS. Phan Thị Quốc Hương

2

S2015.282.66

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm sữa bột của khách hàng tại các tỉnh Nam Trung Bộ

ThS. Đặng Thị Thanh Loan

3

S2015.283.67

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thanh toán qua thẻ ghi nợ tại thành phố Quy Nhơn

ThS. Phạm Thị Bích Duyên

4

S2015.284.68

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới việc lựa chọn tiêu dùng hàng nội của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

ThS. Kiều Thị Hường

5

S2015.285.69

Xu hướng quản lý tài chính cá nhân hiện nay – Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

ThS. Lê Việt An

6

S2015.286.70

Đánh giá sự vận dụng marketing xanh trong các doanh nghiệp sản xuất tại Bình Định

ThS. Lê Dzu Nhật

7

S2015.287.71

Nghiên cứu tác động của các yếu tố chất lượng sản phẩm đến ý định mua sản phẩm xe gắn máy của khách hàng tại tỉnh Bình Định

ThS. Nguyễn Hà Thanh Thảo

8

S2015.288.72

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa tổ chức phong cách lãnh đạo đến mức độ hài lòng trong công việc cam kết gắn bó của nhân viên: Trường hợp lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam

ThS. Hồ Xuân Hướng

9

S2015.289.73

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản

ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh

10

S2015.290.74

Đẩy mạnh sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng chống rủi ro tỷ giá tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Bình Định

ThS. Trần Thị Thanh Diệu

11

S2015.291.75

Tác động của chính sách tiền tệ đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

12

S2015.292.76

Ứng dụng mô hình CAPM xác định cấu trúc vốn tối ưu cho các công ty cổ phần niêm yết – Minh chứng tại công ty cổ phần khoáng sản Bình Định.

ThS. Nguyễn Hữu Trúc

13

S2015.293.77

Đánh giá hiệu quả các làng nghề truyền thống ở Bình Định

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

14

S2015.294.78

Giải pháp phát triển logistics đô thị tại một số quốc gia châu Âu và đề xuất cho Việt Nam

ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc

15

S2015.295.79

Đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Bình Định

ThS. Đặng Hồng Vương

16

S2015.296.80

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng tại Bình Định – Nghiên cứu trên thực phẩm hữu cơ

ThS. Nguyễn Bá Phước

17

S2015.297.81

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Định

ThS. Lê Vi Sa

18

S2015.306.90

Nghiên cứu về tác động của quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận và giá trị thị trường của các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

19

Cấp Khoa

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

TS. Phan Thị Quốc Hương

20

Cấp Khoa

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, uy tín doanh nghiệp và sự cam kết gắn bó của nhân viên: Trường hợp lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam.

ThS. Hồ Xuân Hướng

 

 

                                                                                                                                                TRƯỞNG KHOA