ENGLISH

vomanhhao gửi vào T6, 06/02/2017 - 15:13
SINH VIÊN ĐỌC FILE THEO LINK BÊN DƯỚI ========       KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017 [1] ============================== [1] http://www.qnu.edu.vn/content/k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-x%C3%A9t-t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-cao-%C4%91%E1%BA%B3ng-h%E1%BB%87-ch%C3%ADnh-quy-%C4%91%E1%BB%A3t-1-n%C4%83m-2017
vomanhhao gửi vào T2, 05/15/2017 - 15:44
  SINH VIÊN TẢI FILE THEO LINK  BÊN DƯỚI. Sinh viên và cựu sinh viên có thể tham gia phỏng vấn trực tiếp vào lúc:  10h00 Sáng ngày 20/05/2017 tại Hội trường B Trường Đại học Quy Nhơn.                Thông báo tuyển dung Ngân hàng VPBANK [1]   [1] http://fbm.qnu.edu.vn/sites/default/files/THONG%20BAO%20TUYEN%20DUNG%20NGAN%20HANG%20VPBANK.rar
admin gửi vào T4, 08/31/2016 - 09:52
admin gửi vào T5, 11/03/2016 - 09:27
KHALIL
admin gửi vào T5, 08/11/2016 - 08:47
*CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH *
admin gửi vào T6, 05/13/2016 - 08:17
*TT* *Ngành đào tạo* *Chuyên ngành* 1 Tài chính – Ngân hàng