ENGLISH

Hệ đại học

vomanhhao gửi vào T6, 06/02/2017 - 15:13
SINH VIÊN ĐỌC FILE THEO LINK BÊN DƯỚI ========       KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017 [1] ============================== [1] http://www.qnu.edu.vn/content/k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-x%C3%A9t-t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-cao-%C4%91%E1%BA%B3ng-h%E1%BB%87-ch%C3%ADnh-quy-%C4%91%E1%BB%A3t-1-n%C4%83m-2017

Trang