ENGLISH

admin gửi vào T4, 08/31/2016 - 09:52
admin gửi vào T7, 08/20/2016 - 11:04
              DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ HÈ 2015 - 2016 [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/content/danh-s%C3%A1ch-ph%C3%B2ng-thi-h%E1%BB%8Dc-k%E1%BB%B3-h%C3%A8-2015-2016
admin gửi vào T5, 05/19/2016 - 02:24
 Tải File theo link bên:        *Thông tin tuyển dụng Ngân hàng VPBANK năm 2016* [1] [1] http://fbm.qnu.edu.vn/sites/default/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20VPBANK%20CHI%20NH%C3%81NH%2083%20MAI%20XU%C3%82N%20TH%C6%AF%E1%BB%9ENG%20N%C4%82M%202016.doc
admin gửi vào T5, 11/03/2016 - 09:27
KHALIL
admin gửi vào T5, 08/11/2016 - 08:47
*CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH *
admin gửi vào T6, 05/13/2016 - 08:17
*TT* *Ngành đào tạo* *Chuyên ngành* 1 Tài chính – Ngân hàng